1. De verzending der goederen geschiedt ”niet-franco” en steeds op risico van de bestemmeling.
 2. Elke eventuele klacht moet de leveraar toekomen per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen
  na leveringsdatum.
 3. De rekeningen zijn betaalbaar contant, tenzij anders overeengekomen.
 4. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zijn van rechtswege rente gevend, berekend
  op basis van de door de Nationale Bank voor de niet gedomicilieerde promessen en wissels
  toegepaste discontovoet op het ogenblik van de uitgifte van de factuur, vermeerderd met 2%.
 5. Ingeval van gebrek van betaling van een factuur of wissel, zal het bedrag van de onbetaalde
  facturen of wissels verhoogd worden met 15% ten titel van forfaitaire schadevergoeding met
  een minimum van EUR 50.
 6. Ingeval van betwisting, zijn de rechtbanken van Antwerpen of rechtbanken van de woonplaats
  van de koper, naar keuze van de verkoper, alleen bevoegd.
 7. Indien het vertrouwen van de verkopers in de kredietwaardigheid van de kopers geschokt wordt
  door gerechtelijke beschikkingen tegen de kopers en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen
  die de geschikte uitvoering der genomen verbintenissen in vraag stellen en/of mogelijk maken,
  behouden de verkopers zich het recht voor van de kopers geschikte waarborgen te eisen.
  Indien de kopers geen voldoening schenken in gebeurlijke ongevallen, behouden de verkopers
  het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, ook voor wat betreft goederen
  die reeds werden verzonden.
 8. De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al
  de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 9. Bij annulatie vanwege de koper van de gehele of gedeeltelijke bestelling of bij weigering van
  een levering zal een schadevergoeding van 30% van de betreffende waarde aan de verkoper
  verschuldigd zijn.
 10. De koopwaar blijft eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs.